12,4 млрд. лв. са неплатените данъци за пет години

Сивата икономика за периода 2007-2012 г. расте правопропорционално на намаления дял на данъчните приходи в БВП, сочи анализ на Българската стопанска камара. За пет години (2008-2012 г.) несъбраните данъци възлизат на над 12,4 млрд. лв.

В периода 2008-2012 г. несъбраните данъци превишават 2,4 млрд. лв. (източник: БСК)

В периода 2008-2012 г. несъбраните данъци превишават 2,4 млрд. лв. (източник: БСК)

Ръстът на сивата икономика е свързан преди всичко с неразумната
данъчно-осигурителна политика и невъзможността на данъчната администрация да се справи със събираемостта, заяви наскоро изпълнителният председател на БСК Божидар Данев в дискусия, организирана от БОРКОР и БАН.

Законодателят провежда грешна политика в посока на пряко и косвено повишаване на облагането, за да компенсира намалените данъчни приходи, вместо да създава стимули за увеличаване събираемостта на данъчните приходите, смята Данев. Резултат от тази политика е намаление на данъчните приходи, вкл. чрез аутсорсване на дейности от „чистите” фирми към такива в сивия сектор.

Държавата, като данъчно задължено лице, не спазва законовите си задължения в приноса си в осигурителните отношения, посочи председателят на БСК. Незадоволителна е аналитичната дейност на данъчната администрация по идентификация на данъчно-осигурителните нарушения.

Според БСК, необходими са законови промени за намаляване на сивата икономика. Сред тях са въвеждане на нов стандарт за възстановяване на ДДС, корекции в процедурата на възстановяване на здравноосигурителни права и  въвеждане на финансови норми за здравно обслужване на здравно неосигурените лица в посока дефиниране на източника за покриване на разходите, направени от здравната система.

Камарата предлага също налагане на санкции за неправомерни действия на държавни и общински структури, свързани с данъчно-осигурителните плащания. Във всички специални закони трябва да бъдат въведени ефективни инструменти за  отговорност на държавни органи при неизпълнение на законови задължения, посочва БСК.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69595.html